Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Kötelező a földműves nyilvántartásba való jelentkezés

A Földforgalmi törvény általános szabálya, hogy földtulajdont  csak a földműves nyilvántartásba vett személyek, illetve földhasználati jogosultságot csak a földműves nyilvántartásba vett személyek, gazdálkodó szervezetek szerezhetnek.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) május 1.-től hatályos általános szabályai szerint 1 hektárnál nagyobb föld tulajdonjogát csak földműves nyilvántartásban szereplő természetes személy, illetve a föld használati jogát csak földműves nyilvántartásba vett természetes személy vagy mezőgazdasági termelőszervezet kaphatja meg.   Az általános szabály alóli kivételeket és a földműves regisztrációtól mentes alanyi kört a Földforgalmi törvény 10. § - 12. §-sai és a 40. § (2)-(5) bekezdései részletesen tartalmazzák. Pl. közeli hozzátartozók közötti földtulajdon átruházása esetén a tulajdont szerző hozzátartozónak nem kell földművesnek lennie.

A földműves nyilvántartásba vétel megtörténtét május 1.-től induló földtulajdonjog és földhasználati jog megszerzésre irányuló eljárásokban ellenőrzi a földhivatal. A földműves nyilvántartásba vételt nem helyettesíti a földhivatalhoz 2014. január 1.-től benyújtott földhasználati kérelmeken tett nyilatkozat. A nyilatkozatok alapján szerzett földhasználati jogosultságokat a földműves nyilvántartás alapján a földhivatalok utólag ellenőrzik. A földműves nyilvántartásba való felvétel kérelemre történik, ezért igen fontos, hogy a 2014. január 1. ès 2014. április 30. között haszonbérlet, részesművelés, felesbérlet és szívességi földhasználat jogcímén földhasználati jogosultságot szerző természetes és jogi személyek 2014 május 1.-ig  kérjék nyilvántartásba vételüket, valamint a 2014. május 1. napját követően a földhivatalhoz érkező földhasználati szerződések vonatkozásában az érkezést megelőzően megtörténjen a nyilvántartásba vétel. A 2014. május 1. napjàt követően a megyei vagy a járási földhivatalokhoz érkező, a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződések vonatkozásában az engedélyezésnek, illetve a bejegyzésnek szintén feltétele, hogy az érkezést megelőzően megtörténjen a nyilvántartásba vétel.

A nyilvántartás a földműveseket, mezőgazdasági termelő szervezeteket, újonnan alapított mezőgazdasági termelő szervezeteket tartalmazza. A földműves nyilvántartást a járási földhivatalok vezetik. A nyilvántartásba vételi eljárás díjmentes. A nyilvántartásba vételéhez szükséges kérelmek www.foldhivatal.hu honlapról tölthetők le. A kérelmek tartalmazzák a mellékletként benyújtandó igazolások felsorolását is. A kérelmeket a kérelmező mezőgazdasági üzemközpontja, vagy a lakóhelye, illetve a székhelye fekvése szerint illetékes földhivatalhoz kell benyújtani.

 A nyilvántartásba vétel részletes szabályait a 38/2014. (II.24.) Korm. rendelet tartalmazza.